บริษัท ทองเทียนชัย
ผลิตภัณฑ์ บริษัท ทองเทียนชัย

สินค้าด้านซอฟต์แวร์ โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการพลังงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วย

  • Reporter
  • RMS
  • สินค้าด้านฮาร์ดแวร์ เป็นกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันกับ ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

  • Meter Electric
  • Converter